Stylové Tapety
Stylové Tapety

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Stylové tapety umístěného na webovém rozhraní www.stylovetapety.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelem
Jaromírem Knechtlem, se sídlem Hlavní 658, 357 35, Chodov
IČ: 01294067, není plátcem DPH,
nezapsaným v živnostenském rejstříku.

Adresa pro doručování:
Jaromír Knechtl, Luční 1028, 357 35, Chodov
Telefonní číslo: +420 777 112 965
Kontaktní e-mail: info@stylovetapety.cz

jako prodávajícím
a Vámi jako kupujícím

 

1. Úvodní ustanovení
Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1. Vztahuje se smlouva pouze na zboží?
Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Kromě kupní smlouvy může jít i osmlouvu o dílo či smlouvu o poskytování služeb.

1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:

- nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
- právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
- Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
- Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
- objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. 2. Smlouva
Pro uzavření kupní smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Před provedením objednávky je nutné vytvořit poptávku.

2.1. Jak mohu podat poptávku?
Poptávku zboží provedete prostřednictvím formuláře dostupného na webovém rozhraní. Ve formuláři je nutné specifikovat požadovanou konečnou podobu zboží dle pokynů uvedených na webovém rozhraní a vyplnit Vaše kontaktní údaje za účelem zaslání návrhu podoby zboží. Poptávku můžete kromě vyplnění formuláře podat případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. O obdržení poptávky Vás budeme informovat.

Na základě Vaší poptávky vypracujeme jeden či více návrhů konečné podoby Vámi zvoleného zboží. Návrhy bude možné zobrazit v klientské zóně, do které se dostanete prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme společně s informací o přijetí poptávky. Návrhy vyhotovíme do tří pracovních dnů od podání poptávky.

2.2. Co když budu chtít některý z návrhů upravit?
Volbu úpravy námi vypracovaného návrhu podoby zboží provedete prostřednictvím klientské zóny, do níž získáte přístup po podání poptávky dle článku 2.1 těchto podmínek. Volbou úpravy návrhu podáváte závaznou nabídku na uzavření smlouvy o dílo. Smlouva o dílo je uzavřena přijetím nabídky z naší strany. Přijetí nabídky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v poptávce dle čl. 2.1. těchto podmínek.

Cena za provedení úpravy námi vypracovaného návrhu je uvedena na webovém rozhraní. Pokud na základě provedené úpravy námi vypracovaného návrhu provedete objednávku zboží, bude Vám cena za provedení úpravy návrhu následně odečtena z kupní ceny za zboží. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nedojde k provedení závazné objednávky zboží, uhrazená částka Vám nebude vrácena.

 2.3. Jak mohu závazně objednat zboží?
Závaznou objednávku zboží provedete prostřednictvím klientské zóny, a to zvolením konečné verze návrhu podoby zboží. Před závazným odesláním objednávky vyplníte v přiloženém formuláři Vaše dodací (popřípadě fakturační) údaje, způsob dodání zboží a způsob platby. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny.
Doporučujeme zkontrolovat zejména e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.4. Kdy je tedy uzavřena kupní smlouva?
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v poptávce dle čl. 2.1. těchto podmínek. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.3 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.5. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.4 těchto podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Prosím vezměte na vědomí, že v případě zrušení objednávky máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili. Zároveň Vám nebude vrácena platba uhrazená za úpravu návrhu podoby zboží dle čl. 2.2. těchto podmínek.

2.6. Jak zjistím cenu za zboží?
Ceny prezentovaného zboží, včetně veškerých daní, cel a poplatků a včetně ceny za balení, dopravu a dodání zboží zjistíte prostřednictvím výpočetní kalkulačky umístěné na webovém rozhraní již v průběhu podávání poptávky dle č. 2.1. těchto podmínek. Takto uvedená cena zůstává v platnosti po celou dobu objednávání zboží.

2.7. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

2.8. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při výpočtu ceny prostřednictvím výpočetní kalkulačky na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena za zboží uvedená výpočetní kalkulačkou nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.4 těchto obchodních podmínek.

 2.9. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.10. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.11. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.12. Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 


3. Platební podmínky

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu, jakož i cenu za provedení úpravy návrhu zboží můžete uhradit především následujícími způsoby:

- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
- platební kartou prostřednictvím služby GoPay.

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

designové tapety na zeď

3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.4 či nabídky dle čl. 2.2 těchto podmínek. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?
Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 


4. Dodací podmínky

4.1. Jak posíláme zboží?
Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v průběhu závazného objednávání prostřednictvím klientské zóny dle článku 2.4 těchto podmínek. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?
Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V poptávce dle čl. 2.2. a dále též v objednávce dle čl. 2.3. těchto podmínek bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na dopravu zahrnuje.

4.3. Kdy Vám zboží dodáme?
Zboží vyhotovíme a předáme dopravci zpravidla do třech týdnů od přijetí objednávky. O přesném datu Vás budeme informovat.

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. 

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Mohu odstoupit od smlouvy?
Veškeré námi prodávané zboží je vyráběno vždy na zakázku a upravováno dle Vašich požadavků. V souladu s § 1837 občanského zákoníku tak od uzavřené smlouvy není možné z Vaší strany odstoupit.

5.2. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.7 těchto podmínek);
- zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 


6. Práva z vadného plnění
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 


7. Závěrečná ustanovení

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

7.3. Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2015